Most Viewed

Categories

Kulturna baština kao pokretač razvoja opština, gradova i država.

Kulturna baština kao pokretač razvoja opština, gradova i država.

Heritage Revived: Preservation, valorization and promotion of cultural heritage on the outskirts of urban areas (Očuvanje, valorizacija i promocija kulturnog nasljeđa na periferiji urbanih sredina) je projekat koji ima za cilj da bogatu kulturnu baštinu, po kojoj je naš region prepoznat, pokuša integrisati u održivu zajedničku prekograničnu ponudu kultunog turizma, kao i stvori uslove za održivo upravljanja lokalitetitma kuturne baštine. Projekat se posebno bavi onim lokalitetima koji se nalaze na periferiji urbanih područja koja su često fizički ugrožena, zapuštena, nepristupačna i slabo promovisana.

 

Glavni cilj projekta je diversifikovati i promovisati turističku ponudu gradova bogate istorije, sa posebnim osvrtom na valorizaciju kulturnih dobara koja se nalaze na periferiji, kroz prekograničnu saradnju na održivom turističkom razvoju, jačanje kapaciteta relevantnih aktera, kao i revitalizacija i održivo korišćenje kulturne baštine.

Specifični cilj projekta je jačanje i diversifikacija turističke ponude prekograničnim pristupom i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korišćenja kulturne i prirodne baštine.

Očekivani rezultati projekta Heritage Revived su:

-Razvoj i promocija novog zajedničkog turističkog proizvoda (virtualna rekonstrukcija (VR) Rižnica, Gračina, Muzeja Stari grad Ulcinj i lokaliteta Šas),
-Izgrađen i opremljen centar za posjetioce na rimskom vojnom logoru Gračine,
-Stari grad Ljubuški obnovljen i promovisan,
-Modernizacija izložbenog prostora muzeja u Ulcinju,
-Nalazište Rižinice arheološki istraženo, sačuvano i promovisano zajedno sa odmaralištem izgrađenim za prezentaciju lokaliteta Rižinice posetiocima.
-Razvoj i prezentacija arheološkog lokaliteta Šas/Svač.
-Zajednička medijska kampanja
-Tematska regionalna konferencija.

Glavne aktivnosti projekta Heritage Revived su:

-Razvoj i promocija novog zajedničkog turističkog proizvoda (virtualna rekonstrukcija (VR) Rižnica, Gračina, Muzeja Stari grad Ulcinj i lokaliteta Šas),
-Izgrađen i opremljen centar za posjetioce na rimskom vojnom logoru Gračine,
-Stari grad Ljubuški obnovljen i promovisan,
-Modernizacija izložbenog prostora muzeja u Ulcinju,
-Nalazište Rižinice arheološki istraženo, sačuvano i promovisano zajedno sa odmaralištem izgrađenim za prezentaciju lokaliteta Rižinice posetiocima.
-Razvoj i prezentacija arheološkog lokaliteta Šas/Svač.
-Zajednička medijska kampanja
-Tematska regionalna konferencija.

U opštini Ulcinj su trenutno u toku radovi na modernizaciji objekta Etnografskog muzeja, Kule Balšića, biletarnice, kao i muzejskih toaleta, sve u sklopu kompleksa Zavičajnog muzeja Ulcinj.  Objekat Etnografskog muzeja dobija nove prozore, vrata, saniranje poda i stepenica, novo osvjetljenje kao i regulisanje krovne konstrukcije. Projektom se temeljno renovira objekat muzejskog toaleta koji dobija novu izolaciju, keramiku i sanitarne elemente. Na Kuli Balšića se postavljaju novi prozori. Muzej dobija novu ulaznu kapiju, security staklo na biletarnici, kao i novi bar kod sistem za ulaznice. Vrijednost ugovorenih radova je 87062,50 eur.

Kao je već navedeno gore, u okviru istog projekta biće urađena VR prezentacija Muzeja Stari grad Ulcinj i arheološkog lokatita Šas/Svač za koji je planirano i opremanje vanjskim eko mobilijarom za posjetioce.

Artan ÇOBI
koordinator projekta

Forgot Password