Most Viewed

Categories

Novi direktor Agencije za Elektronske medije

Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) danas je donio odluku da će funkciju direktorice Agencije za elektronske medije obavljati Sunčica Bakić.
Mandat imenovane direktorice je četiri godine, počev od 19.12.2022. godine.
Gospođa Bakić je u Agenciji za elektronske medije zaposlena od 2003. godine, prvo kao Savjetnica za finansije, a od 2017. obavlja funkciju pomoćnice direktora i rukovoditeljke Sektora za monitoring Agencije.
SAEM je sa tri podnosioca prijava na javni konkurs članovi SAEM obavio intrervjue. Odluka je donijeta nakon obavljenih razgovora i analize prijava na javni konkurs, sa posebnim osvrtom na vizije razvoja sektora audioviozuelnih medijskih usluga u Crnoj Gori.

Forgot Password