Most Viewed

Categories

MBLEDHJA E TRETË TË SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Rend dite:

– Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e dytë të seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit të mbajtur më 21.12.2022.

 1. Pyetje dhe përgjigje të këshilltarëve
 2. Propozimi i Programit të punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit;
 3. Propozim Vendimi për formimin e Shërbimit të Kuvendit;
 4. Propozim Vendimi për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2023;
 5. Propozim Vendimi për miratimin e Planit Strategjik Zhvillimor të Komunës së Ulqinit për periudhën 2022-2028;
 6. Propozim Vendimi për dhënien e burimeve lokale në shfrytëzim Bashkësisë lokale Krruç;
 7. Propozim Vendimi për riorganizimin e Ndërmarrjes Publike “Qendra për Kultur Ulqin” në Institucion Publik “Qendra për kulturë” Ulqin;
 8. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për Programin e punës së SHPK-së “Ujësjellësi dhe kanalizimi” për vitin 2023;
 9. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për Statutin e SHPK-së “Ujësjellës dhe kanalizim”;
 10. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për Programin vjetor për kryerjen e veprimtarive komunale SHPK „Veprimtaritë Komunale“ Ulqin për vitin 2023;
 11. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për programin e punës dhe planin financiar SHPK “Sherbimi i parkimit” Ulqin për vitin 2023;

 

 

ZGJEDHJE DHE EMËRIME

 

 1. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për Vendimin e NP “Qendrës ditore për fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara dhe vështirësi në zhvillim “Sirena”;
 2. Propozim Vendimi për themelimin e komisionit me grupe të veçanta punuese nga fusha të caktuara;
 3. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për dhënien e propozimeve të emërtimit të lagjeve, rrugëve, shesheve dhe institucioneve;
 4. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për komunikacion local;
 5. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për bashkëpunim ndërmjet vetëqeverisjes lokale dhe OJQ-ve;
 6. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për parashtresat dhe ankesat e qytetarëve;
 7. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për mirënjohjet publike të Komunës së Ulqinit;
 8. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për bashkëpunim me diasporën;
 9. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për artin bashkëkohorë, trashëgiminë kulturore materiale dhe jomateriale;
 10. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për mbrojtjen e mjedisit;
 11. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara;
 12. Propozim Vendimi për emërimin e Forumit për barazi gjinore dhe të drejtat e pakicave.

 

 

Seanca do të mbahet më 28 dhjetor 2022 (e mërkurë) në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, me fillim nga ora 11:00.

 

        KRYETARI

Ardijan Mavriq d.r.

 

Forgot Password