Most Viewed

Categories

Aktivitet i OJQ-së SOS telefoni për gra dhe vajza viktima të dhunës

Në organizim të OJQ-së SOS telefoni për gra dhe vajza viktima të dhunës dje u  mbajt aktiviteti përmbyllës i projektit   “Parandalimi i gjuhës së urrejtjes dhe dhunës digjitale në bazë gjinore ndaj grave përmes fuqizimit të të rinjve” Në tryezën e rrumbullakët të titulluar  “Hulumtimi mbi qëndrimet e të rinjve në lidhje me dhunën digjitale në kontekstin e dhunës mbi bazë gjinore” morën pjesë përfaqësues të gjyqësorit, policisë, Qendrës për Punë Sociale, shkollave, Komunës, OJQ-ve, mediave etj. U prezantuan rezultatet  e projektit ,realizimi i të cilit ka zgjat 12 muaj. Projekti  është realizuar nga SOS telefoni për femra dhe fëmijë viktima të dhunës në Ulqin ,ndërsa  është financuar nga Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave.

Juče je održana završna aktivnost projekta „  Suzbijanje govora mržnje i digitalnog rodno zasnovanog nasilja nad ženama kroz osnaživanje mladih ” . Na  okruglom stolu pod nazivom :“ Rodne steriotipe, predasude,govor mržnje  prema ženama u javnom i političkom životu u online komentarima na medijskim portalima i društvenim mrežama “,  prisustvovali su predstavnici pravosuđa, policije, Centra za socijalni rad, škola, opštine, nevladinih organizacija, medija itd. Predstavljeni su rezultati projekta čija je realizacija trajala 12 mjeseci. Projekat je realizovao  SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Ulcinju, a finansiran od strane  Ministarstva za ljudska i manjinska  prava .

Forgot Password