Most Viewed

Categories

Impressum

Impressum

 

Radio Elita

Osnivač: Doo Gresa Trade

PIB: 02353644

Adresa: Bul. Skenderbeg bb, Ulcinj , Montenegro

Odgovorni urednik: Zejnel  Katana

E mail: verakatana1@gmail.com

Impresium
Identifikacioni znak elektronskog medija** Doo Gresa Trade 
Broj odobrenja za emitovanje: O-R-K-15
Naziv pružaoca AVM Usluge (emiter): Radio Elita 
Ovlašćeno/a lice/a emitera: Vera Katana 
Ime glavnog urednika medija: Zejnel Katana 
Elektronska pošta emitera: verakatana1@gmail.com
Internet stranica emitera: https://elitaradio.me/
Sjedište/prebivalište emitera: Ulcinj 
PIB emitera: 2353644

Forgot Password